Présentation de la nouvelle commune et du nouveau logo

Léif Matbiergerinnen a Matbierger,

Den 1. September 2023 trëtt Fusioun Bous-Waldbredimus a
Kraaft.

Ganz nom Motto « Einfach méi zesummen » si béid Gemengen
an dës Fusioun gaangen, fir eng staark Gemeng ze bilden.

De Buergermeeschter an d‘Schäffe sinn den 13. Juli 2023 am
Ministère de l‘Intérieur vereedegt ginn. Um Dag vun der Fusioun
ginn d‘Conseilleren vereedegt, esou datt de neie Gemengerot
seng Aarbecht ophuele kann.

Op dëser Säit kréi dir déi nei
graphesch Identitéit vun der Gemeng Bous-Waldbredimus
presentéiert. Dëse neie Logo wäert iech an Zukunft op
dem Bréifpabeier, dem Fuerpark vun der Gemeng an de
Publikatiounen begleeden.

Weider, fann dir ënnen ob der Säit och eng Brochure mat allen néidegen Informatiounen betreffend
d‘Organisatioun vun der Verwaltung an dem Service technique.

Mir sinn iwwerzeegt, datt mat der néideger Zäit a Gedold des
Gemengefusioun eng Plus-value fir eis all wäert sinn.

 

Äre Schäfferot

Antonio DA COSTA ARAUJO
Marc SCHONS
Dries D’EXELLE
Jean-Claude RUPPERT

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

Le 1. septembre 2023, la fusion Bous-Waldbredimus entrera en
vigueur.

Selon le slogan « Einfach méi zesummen », les deux communes
se sont dirigées vers une fusion pour fonder une commune
solide.

Le bourgmestre et les échevins ont été assermentés le 13
juillet 2023 au ministère de l’Intérieur. Le jour de la fusion, les
conseillers seront assermentés à leur tour pour que le conseil
communal puisse entamer son travail.

Sur cette page, vous trouverez une
présentation de la nouvelle identité graphique de la commune
de Bous-Waldbredimus. Ce nouveau logo apparaÎtra sur les
courriers, les véhicules de la flotte et dans les publications
communales.

Vous trouverez en bas de cette page également une brochure contenant toutes les informations
nécessaires concernant l’organisation de l’administration et du
service technique.

Nous sommes convaincus qu’avec le temps et de la patience,
cette fusion sera une plus-value pour nous tous.

 

Votre collège échevinal

Antonio DA COSTA ARAUJO
Marc SCHONS
Dries D’EXELLE
Jean-Claude RUPPERT

Dernière modification le 16/10/2023

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal